Podmínky pro přijetí k městské a obecní policii v České republice

Obecní policie vznikla v roce 1991, jako orgán obce, jejímž úkolem je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Obecní policii zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou v rámci samostatné působnosti a řídí ji starosta (primátor) nebo jiný člen zastupitelstva obce na základě pověření zastupitelstva obce. Strážníci obecní policie jsou v pracovním poměru, tzn., že se na ně výlučně vztahuje zákoník práce a pochopitelně i zákon o obecní policii č. 553/1991 Sb.
Aby se strážník mohl stát strážníkem, je potřeba splnit zákonné podmínky, které jsou uvedeny v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii. K 1. 1. 2018 proběhla relativně významná novela tohoto zákona a aktuální podmínky pro přijetí jsou: věk minimálně 18 let, středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, spolehlivost, bezúhonnost a odpovídající zdravotní a psychický stav uchazeče. Zdravotní stav je vymezen vyhláškou MV ČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka.


Pokud budoucí uchazeč splní tyto zákonné podmínky, tak následně musí projít výběrovým řízením. Každá obec, či město mají mírně odlišné požadavky, ale společným jmenovatelem jsou vždy fyzické testy a psychologické vyšetření. Pokud budoucí uchazeč splní výše uvedené tak nastupuje do vybraných školících zařízení s akreditací MŠMT a zde se ve 3 měsíčním kurzu učí teoretickým a praktickým dovednostem pro své budoucí povolání.
Teoretické a praktické dovednosti, resp. odborné předpoklady jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva vnitra č. 418/2008, kterou se provádí zákon o obecní policii. Po 3 měsíční výuce následuje zkouška před 3 člennou zkušební komisí Ministerstva vnitra, která se skládá z písemné a ústní zkoušky. Písemnou část si budoucí strážníci, resp. čekatelé mohou trénovat např. na specializovaných webových stránkách www.abctesty.cz. V případě úspěšného složení této závěrečné zkoušky, získává uchazeč osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka a stává se tak opravdovým strážníkem.
Menší problémy mohou mít uchazeči mladší 18 let, jelikož je obecní policie v pracovním poměru a strážník by měl mít na některých pozicích i zbrojní průkaz. Daná skupina pro výkon povolání, či zaměstnání (sk. D) je až od 21 let, tudíž do té doby bude muset tento strážník sloužit beze zbraně. Obdobně může i zapomenout na řízení služebního vozidla s modrými majáky, zde je nutné být také starší 21 let.
Aktuální počet strážníků obecních policií v České republice je 8431 strážníků (stav k 1. 1. 2018, zdroj: MV ČR). S jakými zákroky, či úkony, v rámci plnění úkolů obecní policie se strážníci potýkají a případně i další informace a zajímavosti se můžete dozvědět na specializované facebookové stránce https://www.facebook.com/obecnipolicie/. (PK)

foto: commons.wikimedia.org/wiki/User:Kyah117