Studium MBA

Usilovat o získání skutečně prestižního titulu MBA se rozhodně vyplatí. Pokud jste absolventem vysoké školy a pracujete ve větší cizí nebo nadnárodní společnosti, bude pro vás titul MBA klíčem v kariérním postupu.

dsc_0271Jedná se o speciální studium pro manažery, kteří tak mohou získat nové znalosti a uplatnit je v praxi. Každý nositel titulu MBA výrazně posílí svou hodnotu na pracovním trhu. Toto manažerské studium je určeno zejména manažerům střední a vrcholové úrovně. Zájemci mají skvělou příležitost přihlásit se ke studiu u nejlepšího institutu u nás, kterým je Business Institut. Termíny zahájení jsou 15. února, 1. května a 1. října. Podmínkou přijetí je úspěšně ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni.

Ovšem příležitost ke studiu MBA mají i středoškoláci, kteří musí zaslat maturitní vysvědčení a strukturovaný životopis, který posoudí vedení Business Institutu.

mba_interactive_online1Manažerské studium MBA trvá 18 měsíců a je rozloženo do tří semestrů po půl roce. Semestr je dále rozčleněn do čtyř předmětů. Lektorská setkání v každém předmětu mají rozsah tří hodin a v každém z nich student zpracovává postupovou práci, prokazující jeho schopnost aplikovat teoretické poznatky do praxe. Studium probíhá flexibilní kombinovanou formou, řídící se individuálními časovými možnostmi studentů.

Neskládají se žádné zkoušky a výstupem pro každý modul – předmět je postupová práce, ve které by měl student prokázat hlubší znalosti dané problematiky. V ideálním případě by měl umět propojit teorií s praxí vlastní firmy. V posledním semestru pak student vypracovává závěrečnou práci pod dohledem příslušného lektora, kterou musí na závěr studia obhájit spolu s absolvováním ústní závěrečné zkoušky, kterou je studium ukončeno. Absolventi obdrží na slavnostní promoci diplom, opravňující je užívat MBA titul, který není podle českých zákonů udělován jako akademický titul, ale jako profesní neakademický titul svědčící o rozšířeném manažerském vzdělání.